มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 2,095 view

สรุปสาระสำคัญ 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทางการไทยจะจำแนกผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
 • ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องลงทะเบียนและอัปโหลดเอกสารส่วนบุคคลในระบบ Thailand Pass ผ่านทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ โดยควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (1 สัปดาห์) ก่อนวันออกเดินทาง เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นและผู้เดินทางได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อใช้ในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 • ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนตามมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)
 • ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขไทย ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (ยกเว้นมีอาการเข้าข่ายว่าป่วยโรคโควิด-19 หรือเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง)
 • ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  กรณี ไม่ต้องการกักตัว: ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในระบบ Thailand Pass 
  กรณี เข้ารับการกักตัว: ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน ในโรงแรมสำหรับกักตัว (AQ - Alternative Quarantine) และต้องตรวจหาเชื้อโควิดโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง หลังเดินทางมาถึงประเทศไทย (ตรวจวันที่ 4-5)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้รับสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยตามผู้ปกครอง 
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12-17 ปี สามารถเดินทางด้วยตนเองและไม่ต้องเข้ารับการกักกันตัวหากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม (อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
🔴 ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด 
     - ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนออกเดินทางเข้าประเทศไทย และ ไม่ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
     - ไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
     - ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
    
    เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
    (1) หนังสือเดินทาง
    (2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
    (3) (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD
 
 
🔴 ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด
    🔸 กรณีไม่เข้ารับการกักกันตัว 
        - มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่พบเชื้อ (Negative) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยแสดงผลตรวจผ่านระบบ Thailand Pass เท่านั้น ไม่รับการยื่นเอกสารเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว 
        - ไม่ต้องกักกันตัว และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
        - ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
    
        เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
        (1) หนังสือเดินทาง
        (2) ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่พบเชื้อ (Negative) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
        (3) (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD
 *หมายเหตุ - ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว
 
    🔸 กรณีเข้ารับการกักกันตัว
        - ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนออกเดินทางเข้าประเทศไทย  
        - กักตัวเป็นเวลา 5 วัน ในโรงแรมสำหรับกักกันตัว (Alternative Quarantine - AQ) 
        - ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 4-5 ของการกักตัว 
        - ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
    
        เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
        (1) หนังสือเดินทาง
        (2) หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
        (3) (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD
 
 
การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สาม

ปัจจุบัน ประเทศไทยอนุญาตให้ผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินในกรุงเทพฯ ได้ (ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง) โดยจะต้องอยู่ภายในสนามบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง และกระเป๋าสัมภาระต้องได้รับการจัดการส่งต่อไปยังเที่ยวบินถัดไปโดยผู้เดินทางไม่ต้องออกมารับกระเป๋าและเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องอีก (ไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.))

ผู้เดินทางที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สามไม่ต้องขอ Thailand Pass แต่ต้องแสดงเอกสารต่อสายการบิน ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง
2. ผ
ลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด
3. (เฉพาะชาวต่างชาติ) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD 

*หมายเหตุ กรณีผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ต้องขอ Thailand Pass ทุกกรณี  

* * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ