สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กรุณาแจ้งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 877 88 9902, 877 88 9904 และ 877 88 9906

ข่าวสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
พิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำหรับคนไทยในโมซัมบิก : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ

12 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 9/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563

12 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 8/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

1 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

1 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

7 เม.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 1/2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และมาตรการการรับมือของรัฐบาลโมซัมบิก
ดูทั้งหมด
ประกาศที่สำคัญของหน่วยงานไทยดูทั้งหมด
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

29 ส.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

1 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโมซัมบิก คลิกที่นี่ https://covid19.ins.gov.mz/

Royal Thai Embassy in Maputo

Office hours : Monday to Friday 09.00 - 17.00 hrs.

Consular section hours : 09.30 - 12.30 hrs.

โทรจากประเทศไทย 02 203 6000 ต่อ 523112 หรือ 523113

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน
+258 87 788 9902
+258 87 788 9904
+258 87 788 9906