สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยที่มีถิ่นพำนักในโมซัมบิกลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสาร และการติดต่อประสานงานในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/C42x7QtioAZu9HjB8

ข่าวสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตให้การต้อนรับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในโมซัมบิก
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
บริการด้านกงสุลดูทั้งหมด
ลงทะเบียนคนไทยในโมซัมบิกกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

26 พ.ค. 2565

หนังสือเดินทาง (e-Passport)

29 ส.ค. 2563

หนังสือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

29 ส.ค. 2563

งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

29 ส.ค. 2563

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

31 พ.ค. 2565

การขอจดทะเบียนสมรส

29 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด