สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กรุณาแจ้งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 877 88 9902, 877 88 9904 และ 877 88 9906

ข่าวสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ดูทั้งหมด
ข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy in Maputo

Office hours : Monday to Friday 09.00 - 17.00 hrs.

Consular Section hours : 09.30 - 12.30 hrs.

โทรจากประเทศไทย 02 203 6000 ต่อ 523112 หรือ 523113

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน

+258 87 788 9902

+258 87 788 9904

+258 87 788 9906

การบริการด้านกงสุลแก่คนไทยดูทั้งหมด

2 พ.ค. 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
ดูทั้งหมด