มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 1,414 view

สรุปสาระสำคัญ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  • คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ไม่ต้องใช้ Thailand Pass QR Code ในการเดินทางเข้าประเทศไทย) แต่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง เพื่อเข้าประเทศไทย
  • ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนยังคงต้องลงทะเบียนและอัปโหลดเอกสารส่วนบุคคลในระบบ Thailand Pass ผ่านทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ โดยควรลงทะเบียนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วัน (ระบบจะออก QR Code ให้ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียน) และ QR Code จะมีอายุการใช้งาน 72 ชั่วโมง (3 วัน) หลังจากเวลาที่ระบุใน QR Code 

  • ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขไทย ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
  • ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในระบบ Thailand Pass 

  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้รับสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยตามผู้ปกครอง 
  • เด็กอายุตั้งแต่ 5 -17 ปี สามารถเดินทางด้วยตนเองและไม่ต้องเข้ารับการกักกันตัวหากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม (อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง) 

  • ก่อนการเดินทาง สายการบินจะเป็นผู้ตรวจสอบ/คัดกรองเอกสารของผู้เดินทาง การตรวจสอบเอกสาร / Thailand Pass QR Code จะดำเนินการโดยสายการบินในเบื้องต้น และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หากเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตามคำสั่งของด่านควบคุมโรคฯ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ณ ช่องทางเข้าประเทศ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
🔶 ผู้มีสัญชาติไทย
    - ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass
    - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
    - ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารสุขกำหนด
    - หากไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
    
🔶 ชาวต่างชาติ
    - ลงทะเบียน Thailand Pass
    เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
    (1) หนังสือเดินทาง
    (2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK ไม่พบเชื้อ (Negative) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
    (3) ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD หรือเอกสารหลักฐานอื่น อาทิ บัตรประกันสังคม หนังสือรับรองจากบริษัท นายจ้าง หรือหน่วยงานต้นสังกัด
    - กรณีชาวต่างชาติอายุน้อยกว่า 18 ปีที่ประสงค์เข้าประเทศตามสิทธิของผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย ให้ผู้ปกครองลงทะเบียน Thailand Pass พร้อมกรอกข้อมูลของผู้เยาว์ โดยแนบเอกสาร ได้แก่ หนังสือเดินทาง และประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 USD 
 
 
การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สาม

ปัจจุบัน ประเทศไทยอนุญาตให้ผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินในกรุงเทพฯ ได้ (ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง) โดยจะต้องอยู่ภายในสนามบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง และกระเป๋าสัมภาระต้องได้รับการจัดการส่งต่อไปยังเที่ยวบินถัดไปโดยผู้เดินทางไม่ต้องออกมารับกระเป๋าและเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องอีก (ไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)) กรณีที่จะต้องผ่าน ตม. เพื่อรับกระเป๋าและเช็คอินใหม่กับสายการบินจำเป็นต้องขอ Thailand Pass เพื่อใช้ในการเข้าเมือง (ยกเว้นกรณีผู้มีสัญชาติไทย ไม่ต้องขอ Thailand Pass)

ผู้เดินทางที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สามไม่ต้องขอ Thailand Pass แต่ต้องแสดงเอกสารต่อสายการบิน ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง
2. ผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด
3. (เฉพาะชาวต่างชาติ) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

* * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

คำสั่ง_ศบค._ที่_11-2565_มาตรการเข้าไทย_1_มิย_65.pdf