มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 1,043 view

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

  • ชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ไม่ต้องใช้ Thailand Pass QR Code ในการเดินทางเข้าประเทศไทย) แต่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
  • หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง เพื่อเข้าประเทศไทย
  • ชาวต่างชาติไม่ต้องแสดงประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า 
  • ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขไทย ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
  • ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่ประเทศต้นทาง และต่อด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19)

  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้รับสิทธิการเดินทางเข้าประเทศไทยตามผู้ปกครอง 
  • เด็กอายุตั้งแต่ 5 -17 ปี สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ หากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม (อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง) หรือ มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

  • ก่อนการเดินทาง สายการบินจะเป็นผู้ตรวจสอบ/คัดกรองเอกสารของผู้เดินทางในเบื้องต้น หากเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตามคำสั่งของด่านควบคุมโรคฯ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ณ ช่องทางเข้าประเทศ  

 

รายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย  

TH_VC_18jun

 

เกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย 

TH_vc_criteria_17jun
 
 
การเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สาม

ปัจจุบัน ประเทศไทยอนุญาตให้ผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานในประเทศไทยได้ โดยจะต้องอยู่ภายในสนามบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

ผู้เดินทางที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สามต้องแสดงเอกสารต่อสายการบิน ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง
2. ผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR หรือ Professional ATK อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด

* * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ