กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสือที่ระลึก "The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua"

กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสือที่ระลึก "The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua"

14 ส.ค. 2563

127 view

กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำหนังสือ "The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua" เป็นภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชกรณียกิจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภายหลังจากการทรงราชย์ รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความผูกผันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย โดยท่านสามารถเข้าชมหนังสือที่ระลึกดังกล่าวในรูปแบบ e-book บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/main/contents/ebook/ebook-20200730-120431/