สารจากนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

สารจากนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 2,554 view

 สารจากนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

S__12517533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกทุกท่าน  

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก และได้เดินทางมารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 

นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2532 ความสัมพันธ์ไทยและโมซัมบิก มีความแน่นแฟ้นและใกล้ชิดขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งปี 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการและความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกันในทุกมิติและทุกระดับ ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6 ของการเปิดทำการ ด้วยภารกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – โมซัมบิก และปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและประชาชนชาวไทย 

ในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวไทยที่เดินทางมาแสวงหาลู่ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จนมีจำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่สำคัญ ในขณะที่ชาวโมซัมบิกก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และด้วยความใกล้เคียงกันของวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตรของทั้งคนไทยและคนโมซัมบิกทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันกันของประชาชนทั้งสองประเทศ  

ในโอกาสเข้ารับหน้าที่นี้ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิกให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น ทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่มีความสำคัญลำดับต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ในปี 2565 นี้ ถือเป็นปีที่มีความท้าทายอีกปีหนึ่ง เนื่องจากเป็นห้วงของการฟื้นตัวจากโรคระบาดครั้งใหญ่ ทุกประเทศต่างเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ผนวกกับมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ผลักดันให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยทุกคน พร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยและชุมชนไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนไทยด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา หากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขสมหวังดังใจหมายทุกประการ

* * * * * * *