การขอจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 1,527 view

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ
    * ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
    * การจดทะเบียนหย่า
    * ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส

การหย่าปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
    * การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน และการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
    * การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า 
    * บัตรประจำตัวประชาชน
    * ใบสำคัญการสมรส
    * หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า
    * พยานบุคคลจำนวน 2 คน
    * คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า

ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนหย่า
กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
    * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
    * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูต

กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
    * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
    * คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด
    * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน

กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
    * หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมี เงื่อนไขให้ไปจดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด

เอกสารประกอบ

คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า.pdf