สอท. ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดนิทรรศการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยในงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติกรุงมาปูโต (FACIM) ปี 2566  

สอท. ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดนิทรรศการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยในงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติกรุงมาปูโต (FACIM) ปี 2566  

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 400 view

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ประจำกรุงพริทอเรีย จัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กของไทย เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถขนาดเล็ก เครื่องสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติกรุงมาปูโต ประจำปี 2566 (FACIM 2023) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในโมซัมบิก

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและบุคคลระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของโมซัมบิก ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรและเกษตรกรชาวโมซัมบิกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กของไทย มีคุณภาพและทนทาน แต่ราคาย่อมเยา เหมาะสมกับการทำการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการใช้เครื่องจักรเพื่อปรับสภาพพื้นที่เพาะปลูก การทำระบบชลประทานในพื้นที่เกษตร การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการขนส่งผลผลิตไปยังตลาด เป็นต้น

FACIM ถือเป็นงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของโมซัมบิก โดยถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ได้จัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปิดตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในโมซัมบิก โดยในปีนี้ มีบริษัทไทยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บจ. S.T.I. International บจ. CLP Intertrade บจ. Tylers Industry บจ. Kamol Industry บจ. Talaythong Factory และ บจ. Siam Implement

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) สถาบันอาหารแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโมซัมบิก (IPEME) ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ IPEME ในรูปแบบ training-the-trainers และต่อมาให้กับผู้แทนชุมชนชาวประมงในจังหวัด Inhambane โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเข้าร่วมงาน FACIM ในปีนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนไทยในการส่งเสริมธุรกิจ นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของไทยสู่สายตาของชาวโมซัมบิก ทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรกับโมซัมบิกอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ