งานบัตรประจำตัวประชาชนไทย (THAI ID CARD)

งานบัตรประจำตัวประชาชนไทย (THAI ID CARD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2566

| 922 view

คนไทยในโมซัมบิกสามารถรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตได้ โดยต้องเข้ารับบริการด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถรับคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากจำเป็นต้องถ่ายภาพติดบัตรและเก็บลายนิ้วมือของผู้ขอรับบริการ) โดยสามารถรอรับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ได้ภายในวันที่มารับบริการ ทั้งนี้ โปรดนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไว้ 

สามารถขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ในกรณีต่อไปนี้
1. กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ 
1.1 บัตรเดิมหมดอายุ 
1.2 บัตรเดิมสูญหาย 
1.3 บัตรเดิมถูกทำลาย 

2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่ 
2.1 บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ 
2.2 ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล 
2.3 ผู้ถือบัตรย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนา 

บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศได้ 
1. ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

2. ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย
3. ผู้ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 

กรณีขอทำบัตร

เอกสารที่ต้องใช้

ค่าธรรมเนียม

1.

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
(บัตรมีอายุการใช้งานเหลือไม่เกิน 60 วัน)

บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.

กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

1. หลักฐานการแจ้งความบัตรหายหรือถูกทำลาย
2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

250 เมติกัล

3.

กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

250 เมติกัล

4.

กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ภาษาไทย)

1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

250 เมติกัล

5.

กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)

1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ไม่มีค่าธรรมเนียม

6.

กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม กรณีเด็กอายุครบ 15 ปี (จาก ด.ช./ด.ญ. เป็น นาย/นางสาว)

บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

7.

กรณีย้ายที่อยู่

1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)

250 เมติกัล

 

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

1. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกจะต้องยื่นคำร้องที่ประเทศไทยเท่านั้น
2. บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุ 8 ปี นับแต่วันออกบัตร
3. ข้อมูลที่จะปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนจะอ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของไทย หากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนคำนำหน้านาม (กรณีสมรส/หย่า) หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 
4. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนบใหม่ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันที่บัตรจะหมดอายุ 
5. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ไม่ต้องดำเนินการแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องถิ่นและสามารถเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เลย โดยนำหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบขับขี่ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร มายื่นประกอบคำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ด้วย 
6. กรณีย้ายที่อยู่ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนนั้นได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ หากประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังมีอายุการใช้งานสามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 250 เมติกัล