สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กรุณาแจ้งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป 

ข่าวสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
งานเลี้ยงรับรองรูปแบบออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ประจำปี พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด
ข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน

+๒๕๘ ๘๗ ๗๘๘ ๙๙๐๒/๔

 

การบริการด้านกงสุลแก่คนไทย ดูทั้งหมด
การขอจดทะเบียนหย่า
ดูทั้งหมด