สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กรุณาแจ้งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 877 88 9902, 877 88 9904 และ 877 88 9906

ข่าวสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด

28 ก.ค. 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

2 ก.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนสัญชาติไทย

1 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

11 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ และการบริการด้านกงสุล

8 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การค้าพลอยและพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายสาธารณรัฐโมซัมบิก

12 ม.ค. 2564

วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2564
ดูทั้งหมด
ประกาศที่สำคัญของหน่วยงานไทยดูทั้งหมด
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

29 ส.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

1 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy in Maputo

Office hours : Monday to Friday 09.00 - 17.00 hrs.

Consular Section hours : 09.30 - 12.30 hrs.

โทรจากประเทศไทย 02 203 6000 ต่อ 523112 หรือ 523113

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน

+258 87 788 9902

+258 87 788 9904

+258 87 788 9906