การเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

29 มิ.ย. 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

31 พ.ค. 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

28 เม.ย. 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

31 มี.ค. 2565