ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองพนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายกงสุล

23 ก.ย. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

9 ก.ย. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

9 มิ.ย. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

24 พ.ค. 2565

อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และแนวปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

1 เม.ย. 2565

การปิดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นการชั่วคราว

25 ก.พ. 2565

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

4 ม.ค. 2565

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Pemba จังหวัด Cabo Delgado

25 ก.พ. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

25 พ.ย. 2564