สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต มอบจักรเย็บผ้าให้แก่โครงการฝึกสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า เขต Tuane จังหวัด Gaza

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต มอบจักรเย็บผ้าให้แก่โครงการฝึกสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า เขต Tuane จังหวัด Gaza

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2564

| 370 view

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบจักรเย็บผ้า 6 หลังซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้แก่โครงการฝึกสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ศูนย์การเรียนรู้ (Community Learning Centre) ในเขต Tuane จังหวัด Gaza โดยโครงการข้างต้นมีวัตถุประสงค์ฝึกอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

ในพิธีส่งมอบ ได้มีผู้แทนรัฐบาลโมซัมบิกระดับต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ นาย Elcidio Macane ตำแหน่ง Head of the Post (ผู้แทนนายอำเภอ Bilene) นาย Alfredo Júlio Machaieie ผู้อำนวยการโรงเรียน Tuane Primary School นางสาว Marta Venâncio เจ้าหน้าที่กรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังที่พิธีส่งมอบเสร็จสิ้น ชาวบ้านเขต Tuane จำนวน 10 คนได้ทดลองใช้งานจักรเย็บผ้าที่โครงการฯ ได้รับ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าจากกรุงมาปูโตไปทำการฝึกสอนชาวบ้านเป็นเวลา 14 วันและจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บสำหรับการฝึกสอนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

อนึ่ง ศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคารเอนกประสงค์ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก ระหว่างปี 2560-2563 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยอาสาสมัครชาวไทย ซึ่งเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ชาวบ้านยังสามารถใช้อาคารศูนย์ฯ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่อไปได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ