เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ (Community Learning Centre) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ (Community Learning Centre) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

17 มิ.ย. 2564

182 view

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ (Community Learning Centre - CLC) ในเขต Tuane จังหวัด Gaza พร้อมอาคารอื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก ให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกภายหลังที่โครงการฯ ได้เสร็จสิ้นลง โดยโครงการฯ มีจุดประสงค์แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยเกี่ยวกับการทำการเกษตรและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวโมซัมบิก

ในพิธีส่งมอบ ได้มีผู้แทนรัฐบาลโมซัมบิกระดับต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ นาย Matias Parruque นายอำเภอ Bilene นาย Mufundisse Nhambose Chilengue นายกเทศมนตรีเมือง Bilene นาย João Xirinda รองอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ชาวบ้านเขต Tuane ประมาณ 200 คนยังได้มารวมตัวกันที่ CLC เพื่อต้อนรับคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจัดการแสดงระบำท้องถิ่นและมอบของที่ระลึก เช่น ผ้าคาปูลานา พืชผักผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการดำเนินโครงการของฝ่ายไทย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร CLC ห้องเรียนของโรงเรียน Tuane Primary School หอพักสำหรับครูโรงเรียนฯ ห้องน้ำ สุขา อุปกรณ์การทำการเกษตรที่จำเป็น และการจัดส่งอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรมาเป็นวิทยากรให้แก่ชาวบ้านระหว่างปี 2560-2563 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวปิดโครงการฯ และส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับรัฐบาลท้องถิ่น พร้อมทั้งขอบคุณฝ่ายโมซัมบิกสำหรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ และแสดงความพร้อมในดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวในพื้นที่อื่นของโมซัมบิกต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ