สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

17 มิ.ย. 2564

222 view

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียน Tuane Primary School เขต Tuane จังหวัด Gaza จำนวน 125 คน ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ของโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันดำเนินงานระหว่างปี 2560-2563 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ