อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และแนวปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และแนวปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 1,426 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 3/2565

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และแนวปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

______________________

                   เพื่อให้ผู้รับบริการด้านกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตรับทราบอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และแนวปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมด้านกงสุลโดยทั่วกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และแนวปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมข้างต้น ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

TH_consular_fees

2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

2.1 ผู้ประสงค์จะรับบริการด้านกงสุลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 ผ่านบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบัญชี (Account Name): Royal Thai Embassy

ชื่อธนาคาร (Bank): BCI

เลขที่บัญชี (CONTA/MZN): 15263832810005

รหัสการโอนเงิน (IBAN): 000800005263832810583

2.2 เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว โปรดนำหลักฐานการชำระค่าบริการมารับบริการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ชำระค่าบริการ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประสงค์จะรับบริการต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

2.3 เมื่อผู้ประสงค์จะรับบริการด้านกงสุลได้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีตามข้อ 2.1 แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                          31 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบ

003_TH_ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_3-2565_ค่าธรรมเนียมกงสุล.pdf