ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะเเนนนอกราชอาณาจักร (2562)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะเเนนนอกราชอาณาจักร (2562)

28 ม.ค. 2562

161 view

ตามที่ สอท. ณ กรุงมาปูโต ได้มี ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในประเทศโมซัมบิก โดยกำหนดจัดคูหาและหน่วยเลือกตั้ง

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
    ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น.

2. ที่เลือกตั้ง ชมรมพ่อค้าพลอยไทยในมนเตปูเอซ จังหวัดกาโบ เดลกาโด
    ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น.

- ขอให้ท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนในการลงทะเบียน
- หากไม่ลงทะเบียนครั้งนี้ ท่านไม่มีชื่อของท่านปรากฎในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้
- ในการลงทะเบียน จะมีให้ท่านเลือกวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเลือกวิธีการลงคะแนนแล้ว จะต้องลงคะแนนด้วยวิธีที่ท่านเลือกเท่านั้น

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนราชอาณาจักรใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเร็วกว่าโมซัมบิก 5 ขั่วโมง) โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (4317 Avenida Julius Nyerere, Maputo) โดยต้องยื่นแบบคำขอลงทะเบียนในแบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร) ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นแบบฟอร์ม พร้อมกับนำบัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตร/เอกสารหลักฐานใดของราชการไทยหรือหน่วยงานของรัฐของไทยที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนไทยของผู้ถือบัตรมาแสดงด้วย

2. ลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.khonthai.com/TH (คลิกหัวข้อ “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ท”)

ในการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ท โปรดใช้ 1. บัตรประชาชนไทย ล่าสุด (หากบัตรหมดอายุแล้ว และเป็นบัตรรุ่นใหม่ที่มีชิพ ยังสามารถใช้ได้) และ 2. หนังสือเดินทางไทย ที่ยังไม่หมดอายุ เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรุณาพิมพ์/เซฟ คำขอลงทะเบียนจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน – ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ประสงค์จะให้ดำเนินการแทน นำมายื่นพร้อมกับคำขอลงทะเบียน (แบบฟอร์ม ส.ส. ๑/๗ (นร)) ที่ผู้มอบอำนาจกรอกและเซ็นชื่อแล้ว พร้อมสำเนาหลักฐานตามข้อ 2 ซึ่งเซ็นชื่อรับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว และสำเนาบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของ
ผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
27 มกราคม 2562

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ