ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

1 มิ.ย. 2563

129 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ