เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2565

| 87 view

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ได้ยื่นสารตราตั้งต่อนาย Filipe Jacinto Nyusi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก

ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับประธานาธิบดีและนาง Verónica Nataniel Macamo Dlhovo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโมซัมบิกในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และโมซัมบิกมีศักยภาพและต้องการให้ไทยมาลงทุน ได้แก่ การเกษตร การประมง การสาธารณสุข การท่องเที่ยว พลังงาน นอกจากนี้ ประธานาธิบดีได้แสดงความประสงค์เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - โมซัมบิกในโอกาสแรก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ