หนังสือเดินทาง (e-Passport)

หนังสือเดินทาง (e-Passport)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2563

| 2,387 view
การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport)
 
ในกรณีที่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ (อายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดืออน) หรือสูญหาย  บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐโมซัมบิก สามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์
 
เอกสารและหลักฐานในการยื่นคำร้อง
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • หนังสือเดินทางเล่มที่กำลังจะหมดอายุ
  • หลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีสถานเอกอัครราชทูต
ค่าธรรมเนียม
ผู้ยื่นคำร้องที่เคยมีหนังสือเดินทางไทยมาก่อนและอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วสามารถเลือกทำหนังสือเดินทางชนิดอายุ 5 ปี หรือ 10 ปีก็ได้ แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มแรกและผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะสามารถขอทำหนังสือเดินทางชนิดอายุ 5 ปีได้เท่านั้น โดยปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
  • หนังสือเดินทางชนิดอายุ 5 ปี 3,000 เมติกัลโมซัมบิก 
  • หนังสือเดินทางชนิดอายุ 10 ปี 4,500 เมติกัลโมซัมบิก
โอนเข้าบัญชีสถานเอกอัครราชทูต รายละเอียด ดังนี้
(ชื่อบัญชี) Account Name: Royal Thai Embassy
(ชื่อธนาคาร) Bank: BCI 
(เลขที่บัญชี ) CONTA/MZN: 15263832810005
(รหัสการโอนเงิน) IBAN: 000800005263832810583
 
กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้เยาว์ (มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง จะต้องเดินทางมาลงนามยินยอมด้านหลังคำร้อง พร้อมหลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ คือ
– หนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประชาชนของทั้งบิดาและมารดา 
– ทะเบียนสมรสของบิดามาราดา
หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องไปลงนามใน “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม”
(สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา 
 
ในกรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ 
 
กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว และ จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่า หรือคำสั่งศาลซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง
กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร
 
เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี 
ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
- ใบสำคัญการสมรส
– สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
– มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
 
ใบสำคัญการหย่า
– สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
บันทึกการหย่า
– ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
– กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
– ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว
หากผู้ร้องฯ ไม่สามารถแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ขอให้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวฯ พร้อมทั้งแสดงเอกสารอย่างอื่นที่แสดงความเป็นคนไทย เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาอนุโลมเป็นรายกรณี
 
การยื่นคำร้อง 
ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาทำการ  โดยขอให้นัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 87 788 9905