สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในงานวันเด็กโมซัมบิกและวันเด็กสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในงานวันเด็กโมซัมบิกและวันเด็กสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
190 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต นำโดยนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ข้าราชการและครอบครัว มอบอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมวันเด็กโมซัมบิกและวันเด็กสากลของชุมชน KAMAXAKENI เขต POLANA CANIÇO A กรุงมาปูโต ซึ่งเป็นเขตชุมชนในบริเวณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนโมซัมบิก ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - โมซัมบิก เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนสองประเทศต่อไป (1 มิถุนายน 2567)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ