4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
174 view

ฉัตรมงคล2567

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2567 ข้าพระพุทธเจ้า นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต และพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิก
ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชา
และพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมา เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นมิเสื่อมคลาย 

ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิก ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดอภิบาลดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพระบุญญาบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ
ทรงพระเกษมสำราญด้วยพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนานเทอญ   

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

------------------------------------------

 

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 
https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/coronation-day-2024