รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 1,044 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบวัดทักษะของตำแหน่งและสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 ผู้ผ่านการคัดเลือก

  1. นาย Pedro Moniz Macuacua

รายชื่อสำรอง

  1. นาย Xavier Azarias Chume
  2. นาย Antonio Andre Bila

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต Av. Julius Nyerere 4317 Maputo ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเรียกผู้อยู่ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปให้มารายงานตัวต่อไป

สำหรับบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองครั้งนี้ให้มีผล 1 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว

                    

                    ประกาศ  ณ  วันที่ 9 มิถุนายน 2565

 

                                                                         สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                                                  วันที่ 9 มิถุนายน 2565

เอกสารประกอบ

2565__ประกาศผลคัดเลือก_พขร..pdf