รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 842 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ มาปูโต มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

       พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

  1. เงื่อนไขการจ้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

       2.1. อัตราค่าจ้างต่อเดือน : ขั้นเริ่มต้นอัตราละ 20,902.- เมติกัล (สองหมื่นเก้าร้อยสองเมติกัล) ทั้งนี้ มีค่าล่วงเวลาในกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

       2.2.  เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

       2.3. วันหยุดประจำปี : ตามกำหนดวันหยุดประจำปีของสถานเอกอัครราชทูตฯ

       2.4. หน้าที่ความรับผิดชอบ :

              -  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

              -  ดูแลรักษารถยนต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ

              - บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯและการเติมน้ำมัน รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ อุบัติเหตุ และสภาพรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

              -  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. คุณสมบัติผู้สมัคร

       3.1 มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกถูกต้องตามกฎหมาย

       3.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของสาธารณรัฐโมซัมบิก

       3.3 ไม่มีพฤติกรรม หรือ ประวัติอาชญากรรมทุจริตฉ้อโกงต่าง ๆ และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

       3.4 มีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ มาก่อนอย่างน้อย 1 ปี

       3.5 สามารถปฏิบัติงานที่กรุงมาปูโตและเมืองอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเวลาและนอก

เวลาราชการได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

       3.6 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

       3.7 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ดี

  1. การรับสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก โปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

       4.1 ใบสมัคร

       4.2 ประวัติการทำงาน พร้อมหนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)

       4.3 สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาการตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิก

       4.4 สำเนาใบขับขี่รถยนต์

       4.5 หลักฐานวุฒิการศึกษา และหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (หากมี)

       4.6 ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

  1. สถานที่สมัคร

       ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เลขที่ 4317 ถนน Julius Nyerere      

  1. กำหนดส่งใบสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://maputo.thaiembassy.org และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565

  1. วิธีการคัดเลือก

       สถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์การทำงาน โดยจะทดสอบและสัมภาษณ์ในด้านที่จำเป็น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

  1. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ

       กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

       สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์และ facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัววันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

                ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 

 

                                          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                               วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_พขร._ภาษาไทย.pdf
Application_for_Employment.pdf