ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,078 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 7/2564

เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

______________________

 

    ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ 18/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแจ้งมาตรการที่มีผลต่อผู้เดินทาง
เข้าประเทศไทยจากสาธารณรัฐโมซัมบิกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

  1. รูปแบบการเข้าประเทศและการเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1.1 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในโครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือ Sandbox โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไขและเอกสาร ดังนี้

                         - เดินทางเข้าโครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (บัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวปรากฏในเอกสารแนบท้าย) และต้องอยู่ในจังหวัด/พื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา 7 คืน ก่อนจึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้
โดยในระหว่างสัปดาห์ต้องตรวจหาโรคโควิด-19 ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการตรวจเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
หากผลเป็นลบจึงสามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือทำธุระนอกโรงแรมภายในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวได้
และครั้งที่สองเป็นการตรวจในวันที่ 6-7 หากผลเป็นลบจึงสามารถเดินทางออกจากโครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวได้

                         - เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง
                         - เตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีน กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว สามารถแสดงหนังสือยืนยัน
การติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังติดเชื้อได้ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยภายใต้โครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

                         - เตรียมหลักฐานการสำรองและชำระค่าที่พักโรงแรม SHA+ ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ที่ออกโดยระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) รวมค่าตรวจโรคโควิด-19 แบบ RT-PCR
ซึ่งจะได้รับจากโรงแรมหลังสำรองที่พักสำเร็จ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

                         - เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ เตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่น ๆ ในวงเงินที่เทียบเท่า

                         - เตรียมผลตรวจโรคโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

                    1.2 ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                         - เตรียมหลักฐานการจองและชำระค่าที่พักที่โรงแรม AQ เป็นเวลา 10 คืนซึ่งรวมค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง

                         - เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ เตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่น ๆ ในวงเงินที่เทียบเท่า    

- เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ เตรียมผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (สำหรับคนไทยไม่ต้องใช้ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรการของสายการบินและประเทศที่จะเดินทาง
ผ่านที่อาจกำหนดให้ต้องแสดงเอกสารดังกล่าว)

  1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประเทศไทย

- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

เพื่อรับ Thailand Pass QR code สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย (ระบบนี้ใช้ทดแทนระบบ COE)

- ผู้ที่เคยได้รับ COE ไปแล้ว ยังสามารถใช้ใบ COE เดิมเดินทางได้และจะต้องเข้ารับการกักตัวตามเงื่อนไข
ที่ปรากฏในใบ COE หากประสงค์จะเข้าประเทศไทยโครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง https://tp.consular.go.th

  1. การเตรียมเอกสารสำหรับแสดงเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

- ผู้เดินทางสามารถแสดง Thailand Pass QR Code ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากโทรศัพท์มือถือได้
โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ QR Code และเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่อาจเรียก
ตรวจเอกสารตามข้อ 1 ในบางกรณี จึงขอแนะนำให้เก็บไฟล์เอกสารทั้งหมดไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วย

- สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในโครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ควรมีผลตรวจ
โรคโควิด-19 ในรูปแบบกระดาษเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร.
87 788 9905 หรือ [email protected]

 

                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                           1 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_7.pdf