ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 338 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 6/2564

เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

______________________

 

    ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ 13/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแจ้งมาตรการที่มีผลต่อผู้เดินทาง
เข้าประเทศไทยจากสาธารณรัฐโมซัมบิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยวิธีปกติ 
  • ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วัน โดยเอกสารข้างต้นต้องออกโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาล และปรากฏข้อมูลเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ (หากเป็นภาษาอื่น ควรมีคำแปล) ทั้งนี้ เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนดไว้คือต้องได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 14 วัน
    ก่อนเดินทางและเป็นวัคซีนยี่ห้อดังต่อไปนี้

(1) CoronaVac (Sinovac) 2 เข็ม

(2) AstraZeneca หรือ Covishield 2 เข็ม

(3) Comimaty (Pfizer-BioNTech) 2 เข็ม

(4) Janssen (Johnson & Johnson) 1 เข็ม

(5) Moderna 2 เข็ม

(6) COVILO (Sinopharm) 2 เข็ม

(7) Sputnik V 2 เข็ม

  • ผู้เดินทางที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ต้องกักตัวอย่างน้อย 10 วัน

สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำว่า 18 ปีซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนแต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองให้กักตัวตามกำหนดระยะเวลาของผู้ปกครอง

  1. การเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) หรือสมุยพลัส (Samui Plus) ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ดังระบุ
    ในข้อ 1.1 นอกจากนี้ จะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลรวมถึงโรคโควิด-19 วงเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องแม้ว่าผู้เดินทางไม่ต้องกักตัวในสถานกักกัน แต่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในพื้นที่
    อย่างน้อย 7 วันจึงจะเดินทางออกนอกพื้นที่ได้

อนึ่ง ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนยังคงต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร.
87 788 9905 หรือ [email protected]

 

                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                             1 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_6_-_2564.pdf