ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนสัญชาติไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนสัญชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 801 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 5/2564

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนสัญชาติไทย

______________________

 

     ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) นั้น

     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเข้ารับ
การกักกันตัวซึ่งทางราชการกำหนดและการเตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยในโมซัมบิก ดังนี้

  1. บุคคลสัญชาติไทยและทุกสัญชาติที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันโดยไม่มีข้อยกเว้นในสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  2. ผู้เดินทางสามารถสำรอง AQ Package กับโรงแรม AQ โดยตรง โดยตรวจสอบรายชื่อโรงแรมได้ที่https://bit.ly/3556nel หรือสำรองผ่านเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ https://entrythailand.go.th https://asqthailand.com  https://asq.locanation.com  https://asq.ascendtravel.com  https://agoda.com/quarantineth
  3. ผู้ป่วยสัญชาติไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถสำรอง
    สถานพยาบาลกักกันทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine – AHQ) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล AHQ ได้ที่ https://bit.ly/3556nel
  4. 4. ในการเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) ซึ่งต้องขอก่อนการเดินทางที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ โดยแนบหลักฐานว่าได้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับ AQ หรือหลักฐานการสำรอง AHQ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาออกหนังสือ COE

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. 87 788 9902

 

 

                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                           1 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_5_-_2564.pdf