ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 662 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 4/2564

เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

______________________

 

       ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) นั้น

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยและมาตรการกักตัวที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยในโมซัมบิก ดังนี้

       1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องแสดงหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ Fit-to-fly แล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ชาวไทยที่จะเดินทางมีผลตรวจโรคโควิด-19 ที่เป็นลบที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางด้วย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ท่าอากาศยานนานาชาติของโมซัมบิกและสายการบินส่วนใหญ่กำหนด

       2. เนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ได้จัดให้โมซัมบิกเป็นประเทศ
ที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ ผู้เดินทางจากโมซัมบิกจึงยังคงต้องกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                            1 เมษายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ