ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ และการบริการด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารการเดินทางประเภทต่างๆ และการบริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 623 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 2/2564

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ และการบริการด้านกงสุล

______________________

 

       1. ตามที่ได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 53 ง วันที่ 10 มีนาคม 2564 ส่งผลให้นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกสามารถขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปชนิดอายุ 10 ปี ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตได้ เว้นแต่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ที่ยังไม่เคยมีประวัติมีหนังสือเดินทางมาก่อนจะสามารถขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปชนิดอายุ 5 ปี ได้เท่านั้น

       2. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการบริการด้านกงสุลซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

  • การออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปชนิดอายุ 10 ปี 4,500   เมติกัลโมซัมบิก
  • การออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปชนิดอายุ 5 ปี   3,000   เมติกัลโมซัมบิก
  • การออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน   600   เมติกัลโมซัมบิก
  • การรับรองนิติกรณ์เอกสาร      1,200   เมติกัลโมซัมบิก
  • การทำบัตรประจำตัวประชาชน    250   เมติกัลโมซัมบิก

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

                                                                           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                                                     11 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_2_-_2564.jpg.pdf