ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การค้าพลอยและพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายสาธารณรัฐโมซัมบิก

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การค้าพลอยและพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายสาธารณรัฐโมซัมบิก

8 มี.ค. 2564

260 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง การค้าพลอยและการพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐโมซัมบิก

______________________

 

 1. การค้าพลอยโดยผิดกฎหมาย
  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกว่า ที่ผ่านมามีชาวไทยจำนวนหนึ่งได้กระทำผิดกฎหมายสาธารณรัฐโมซัมบิกฐานค้าพลอยโดยไม่มีใบอนุญาต จึงเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและดำเนินคดี
  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งข้อมูลและขอความร่วมมือ ดังนี้

        1.1 การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่สามารถกระทำได้โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติเหมืองแร่สาธารณรัฐโมซัมบิก ฉบับที่ 20/2014 ตามประเภทของกิจกรรมที่ประกอบธุรกิจ
ได้แก่ (1) ใบอนุญาตสำรวจและวิจัยแร่ (Prospecting and Research License) (2) ใบอนุญาตสัมปทานแร่ (Mining concession) (3) ใบอนุญาตทำเหมืองแร่ (Mining certificate) (4) ใบอนุญาตขุดแร่ (Mining Pass)
(5) ใบอนุญาตรักษาคุณภาพแร่ (Mining Treatment License) (6) ใบอนุญาตการผลิตแร่ (Mining Processing License) (7) ใบอนุญาตการค้าผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่ (License for the Commercialization of Mining Products)

         1.2 บริษัทต่างชาติจะสามารถดำเนินธุรกิจค้าขายพลอยในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อมีใบอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่เท่านั้น ส่วนใบอนุญาตการค้าผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่ รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกได้สงวนไว้ให้เฉพาะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐโมซัมบิกโดยมีชาวโมซัมบิกเป็นผู้ถือหุ้น
ส่วนใหญ่ของบริษัท
นอกจากนี้ การซื้อขายแร่ของผู้ที่ถือใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ จะต้องเป็นการซื้อขายแร่
ที่มาจากเหมืองแร่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายหรือส่งออกแร่ต้องได้รับอนุญาตจากทางการโมซัมบิกเท่านั้น

         1.3 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกปฏิบัติตามกฎหมายของสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกจับกุมและดำเนินคดีและเพื่อร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก 

 1. การพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอย้ำเตือนให้ชาวไทยที่ต้องการเข้ามาทำงานในสาธารณรัฐโมซัมบิก
  ให้ดำเนินการขอรับการตรวจลงตรา (visa) ประเภทที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามา โดยขอให้
  งดการขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาทำงาน
  เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมายโมซัมบิก
  และสำหรับการเดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว ขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการได้รับอนุญาตให้พำนักในโมซัมบิก หากพบว่าระยะเวลาการอนุญาตพำนักกำลังจะสิ้นสุดลง ขอให้รีบดำเนินการต่ออายุระยะเวลาการพำนัก หากท่านพำนักอาศัยอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับการอนุญาตจะมีโทษปรับอัตราวันละ 3,000 เมติกัลนับตั้งแต่วันที่พำนักเกินกำหนด

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        

                                                                        

                                                             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                                        8 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_1_-_2564.pdf