ประกาศสำหรับคนไทยในโมซัมบิก

วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2564

12 ม.ค. 2564

ประกาศสำหรับคนไทยในโมซัมบิก : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ

29 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 8/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

12 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 9/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563

12 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

1 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2563 มาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

7 เม.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 4/2563 มาตรการของรัฐบาลสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

7 เม.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 3/2563 ปิดลงทะเบียนสำหรับออกหนังสือรับรองให้แก่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

7 เม.ย. 2563