เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลไทย-โมซัมบิก ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลไทย-โมซัมบิก ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

17 มิ.ย. 2564

199 view

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลไทย-โมซัมบิก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณฟาร์มปลานิล Tilapia Bilene เขต Praia do Bilene จังหวัด Gaza โดยศูนย์เพาะพันธุ์ปลาดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับโมซัมบิก ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างเมื่อปี 2560 พร้อมสนับสนุนอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ปลาระหว่างปี 2560-2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ศูนย์ฯ เป็นต้นแบบของการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลทั่วประเทศโมซัมบิก และเป็นจุดกระจายลูกปลาแก่เกษตรกรรายย่อยและประชาชนที่ประสงค์เลี้ยงปลานิลในระดับครัวเรือนต่อไป 

โดยภายในงาน ได้มีผู้แทนรัฐบาลโมซัมบิกเข้าร่วมรวมถึงนาย Matias Parruque นายอำเภอ Bilene นาย Mufundisse Nhambose Chilengue นายกเทศมนตรีเมือง Bilene นาย João Xirinda รองอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวปิดโครงการฯ และส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าของพื้นที่ พร้อมทั้งขอบคุณฝ่ายโมซัมบิกสำหรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ และแสดงความพร้อมในดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวในพื้นที่อื่นของโมซัมบิกต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ