การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Pemba จังหวัด Cabo Delgado

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Pemba จังหวัด Cabo Delgado

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 918 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ฉบับที่ 1/2565

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Pemba จังหวัด Cabo Delgado

______________________

 

                   ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Pemba จังหวัด Cabo Delgado เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง รับรองนิติกรณ์เอกสาร และให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ โรงแรม AVANI Pemba Beach (Avenida da Marginal 5470, Pemba, Cabo Delgado)

                   สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยที่ประสงค์จะเข้ารับบริการกงสุลสัญจรแจ้งความประสงค์การเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข +258 87 788 9902 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการเอกสารได้ที่ maputo.thaiembassy.org เมนู บริการด้านกงสุล

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

                                                        25 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกอบ

001_TH_ประกาศ_สอท._ณ_กรุงมาปูโต_ฉบับที่_1-2565.pdf